آیین و اندیشه

بررسی کارکردهای نماز جمعه در جامعه اسلامی:
«نماز جمعه در تاریخ اسلام، مرکز تصمیم گیریهای اجتماعی در امور مهم جامعه، نظیر جنگ و نیز کانونی برای بسیج نیروها در جهت مقابله با انواع خطرات بود».
6 اسفند 1395 - 13:57

  

Xتبلیغات