برگزیده ها

گزارش تحلیلی ؛
دستورکار 2030، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح و شمول اجتماعی است اما باید دید واقعا اهداف همین است یا به دنبال منافع دیگر هستند؟
5 بهمن 1395 - 9:57