سازمان سینمایی

نتیجه ضعیف در پروژه‌های مشارکتی حکایت دارد از:
بنیاد سینمایی فارابی به عنوان مهمترین نهاد زیرمجموعه سازمان سینمایی امسال نیز به مانند هر سال سهم قابل توجهی در حمایت از تولیدات سینمایی حاضر در جشنواره داشت.
26 بهمن 1395 - 10:19

  

Xتبلیغات