سند 2030 آموزشی

گزارش تحلیلی ؛
دستورکار 2030، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح و شمول اجتماعی است اما باید دید واقعا اهداف همین است یا به دنبال منافع دیگر هستند؟
5 بهمن 1395 - 10:57
  • 5 بهمن 1395 - 10:57
    گزارش تحلیلی ؛
    دستورکار 2030، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح و شمول اجتماعی است اما باید دید واقعا اهداف همین است یا به دنبال منافع دیگر هستند؟
  • 22 دى 1395 - 10:39
    سند ۲۰۳۰ آموزشی وسوال های پیش رو ؛
    سند ۲۰۳۰؛ سندی است که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) برای آموزش در کشورهای جهان تدوین کرده و مسئولان دولتی بی‌سر و صدا و شتابزده در پی اجرای آن هستند.

  

Xتبلیغات