شهاب مرادی

حمله به معمای شاه با توپخانه سنگین؛
این کلی گویی ها علیه سریال معمای شاه بیشتر به فضای ضد حکومتی حاکم بر برخی محافل شبانه هنری باز می گردد؛ محافلی که افتخارات خود را در دهه چهل و فیلم فارسی های مستهجن می داند و نگاه صدایشان به سمت لوس آنجلس است.
13 شهريور 1395 - 8:24

  

Xتبلیغات