هسته ای

برآورد استراتژیک رویکرد هسته ای در ج ا ا؛
نوشتار حاضر به عدم تطابق منطقی رویه در پیش گرفته در قبال حل بحران هسته ای ایران از سوی دستگاه دیپلماسی دولت های پیشین حاکم بر جمهوری اسلامی با نظریه ها و اصول حاکم بر روابط بین الملل می پردازد.
26 مهر 1395 - 13:02

  

Xتبلیغات