گزارش تصويري ؛

هشتمين شب اجراي نمايش آييني غبار

هشتمين شب اجراي نمايش آييني غبار نیز برگزار شد.

کلید واژه هااضافه کردن دیدگاه جدید